LÄÄV DI LÄÄVE

Mer fleje huh, mer falle deef
maache uns jrad un jonn doch scheef
mer laufe fott, kumme zoröck
jo, mer sin jeck, ävver nit verröck

Mer kriesche höösch, mer laachge laut
mer sin katholisch, mer sin versaut
sin engagiert un drieße drop
mer lähje loss un jevve widder op

Mer sin Minsche nor us Fleisch un Blot
Fähler maache künne mer jot
perfekt ze sin, do jevve mer nix dröm
mer loße uns falle, doch falle niemols öm

Lääv, lääv, lääv die Lääve
jonn, jonn, jonn dinge Wäch
uns ́re Zick op Äde, die weed su schnell verjonn

Lääv, lääv, lääv die Lääve
hür, hür, hür op di Hätz
ding Schwestern un ding Bröder, dat is alles, wat du häs

Mer lääve iwich, mer jläuve dran
sin ungerwächs, kumme nie an
mer wisse alles, kapiere nix
mer spille falsch un kenne all die Tricks

Mer sin jewarnt un anjezällt
doch maache wigger, wat uns jefällt
mer hänge dran, loße nit loss
mer trecke et durch, ejal wat et och koss

Mer sin Minsche nor us Fleisch un Blot…

Lääv, lääv, lääv die Lääve…